Helhetssynen är kärnan i naprapatin. En naprapat behandlar både muskler och leder för att få en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Detta helhetstänkande, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin.

Naprapaten arbetar främst med händerna och har ett flertal olika manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar.

Vid sidan om beredskap för akuta vårdinsatser ryms även en rad förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom ramen för denna breda behandlingsform.

Vilka besvär behandlar en naprapat? Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen.

När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta. Exempel på vanliga smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater är nackspärr, ryggskott, spänningshuvudvärk, tennisarmbåge, musarm samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä- och hälsenebesvär.

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Samarbetet med sjukvården ökar mer och mer. Legitimerade naprapater utgör idag en naturlig del av hälso- och sjukvården, och för närvarande finns det ett flertal vårdavtal mellan landsting och legitimerade naprapater landet runt. Antalet är ännu begränsat, men ökar hela tiden.

En siffra som ökar betydligt snabbare är antalet privata sjukvårdsförsäkringar, vilket märks tydligt hos landets naprapater. Inom detta område kommer naprapatens kostnadseffektivitet till sin fulla rätt och idag ingår många naprapater i de nät av mottagningar som står till försäkringstagarnas förfogande.

Det blir också allt vanligare att företag anlitar naprapater i sin personalhälsovård. Flera större företag har på senare tid tecknat rikstäckande avtal med naprapater för att kunna erbjuda personal ett snabbt och säkert omhändertagande landet runt.

Enligt SBU-rapporten nr 145, finns det stöd för att både manuell behandling och manipulation ger den mest effektiva smärtlindringen vid såväl akuta som kroniska ländryggsbesvär. Detta jämfört med vanligt omhändertagande av allmänpraktiker där sängläge, smärtstillande medicin eller massage används.

Att det finns ett stort förtroende och ett ökat intresse för manuell behandling visas i ett flertal olika studier.

Utbildning

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom den manuella (ortopediska) medicinen.

Svenska Naprapatförbundet har närmare 1200 medlemmar. För att bli medlem i förbundet krävs godkänd utbildning från Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands.

Förbundet stödjer forskning, sätter upp etiska regler och erbjuder kontinuerlig fortbildning för medlemmarna. I medlemskapet ingår också en patient- och ansvarsförsäkring.

Det tar 5 år att bli legitimerad naprapat. Sedan 1994 är det möjligt för naprapater att söka legitimation hos Socialstyrelsen. Kravet för att erhålla legitimation är godkänd 4-årig utbildning vid Naprapathögskolan i Stockholm eller motsvarande utbildning utomlands. Därutöver krävs praktiska erfarenheter i form av ett års handledd heltidstjänstgöring inom svensk hälso- och sjukvård.

För den legitimerade naprapaten gäller samma regler som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Vården skall ges i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En legitimerad naprapat har sådana kunskaper att han eller hon kan bedöma vilka patienter som ska erhålla andra typer av undersökningar och vård. Detta gör att naprapaten arbetar under självständigt medicinskt yrkesansvar.

Legitimerade naprapater kvalitetssäkrar arbetet Det åligger varje legitimerad naprapat att bedriva kvalitetssäkringsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Svenska Naprapatförbundets kvalitetssäkringssystem är utformat för att fungera i naprapatens dagliga arbete och bygger på de fyra enkäterna: Kvalitet på mottagningen, Resultatuppföljning naprapatvård, Klinikuppföljning samt Avvikelserapport.